Gå till innehållet
Vy över bränsleberedning och panna på Block 6

Block 6 - en världsunik anläggning

Kraftvärmeverkets Block 6 står för ungefär hälften av Västerås totala fjärrvärmeförbrukning, och den nya pannan klarar av både avfalls- och biobränslen.

Genom att bygga en panna som klarar av mer än en typ av bränsle får vi en stor flexibilitet vid förändringar på bränslemarknaden, och vi kan se till att fortsätta erbjuda prisvärd fjärrvärme.

Block 6 vid Kraftvärmeverket i Västerås togs i drift 2014 och är en världsunik anläggning genom att den producerar sitt eget bränsle (i Bränsleberedningen) samt att den inte är låst till bara ett bränsle. Huvudsakligt bränsle är avfall från regionens hushåll samt importerat hushållsavfall.

När vi införde avfall i vår bränslemix kunde vi kraftigt minska vår användning av torv och därför minska utsläppen av fossil koldioxid med cirka 300 000 ton per år. Det motsvarar utsläppen från 100 000 bilar och är en halvering mot tidigare. Mälarenergi strävar efter att använda förnyelsebara och resurseffektiva bränslen i så stor utsträckning som möjligt. Samförbränningsanläggningen Block 6 ger oss möjlighet att ta vara på resurser som inte längre duger till att återanvändas till nya produkter. En lösning som är bra för våra kunder – och för miljö.

Så fungerar Block 6

Ett block innebär att det är en panna i kombination med en turbin. Block 6 används för att producera fjärrvärme och el genom upphettning av vatten till ånga.

Bränsleberedningen

Bränsleberedningen Kraftvärmeverket

Från hushåll och industrier kommer försorterat brännbart avfall in till anläggningens bränslemottagning. Här vägs och kontrolleras transporterna innan avfallet tippas i den första mottagningsbunkern, där det väntar på att beredas. Ovanför bunkern finns två stora gripklor som blandar och sorterar avfallet, så att det blir så homogent som möjligt. Självklart är det viktigt att du först själv källsorterar hemma – det är viktigt att elda det som ska eldas.

Gripklorna för med sig avfallet vidare till krossen, Tyrannosaurus, som med stor kraft klipper avfallet till kreditkortsstora bitar. Därefter sorteras metall ut, och skickas till materialåtervinning. Tunga material, som sten, glas och keramik, tas bort och skickas till återvinning eller deponi. När bränslet är berett skickas det vidare in i pannan på slutna transportband.

Pannan

Illustration av panna 6

Centralt i anläggningen är pannan, som har en så kallad cirkulerade, fluidiserande bädd. Det innebär att bädden i pannan är fylld med sand (som kommer från Småland) för att få en jämn temperatur och effektivare förbränning. Pannan hänger från taket och bränner ungefär 60 ton avfall i timmen. Eldhärden hettar upp 135-gradigt vatten till vattenånga som leds vidare genom värmen från rökgaserna och vidare genom sandbädden. Ångan når slutligen 470 grader.

Rökgasreningen

Rökgasreningen renar all rök innan den släpps ut

Uppgiften för rökgasreningen är att omvandla de miljöfarliga ämnena i gasen till ett fast material som är enklare att ta hand om. Det görs genom att tillsätta aktivt kol, kalk och vatten, som bildar partiklar med rökgasens sura gaser och tungmetaller.

Genom ett enormt slangfilter filtreras partiklarna ut och skickas iväg som farligt avfall. Rökgasen som är kvar renas med hjälp av vatten som binder föroreningarna. Samtidigt blir vattnet varmt, och denna värme skickar vi ut på fjärrvärmenätet, för att ta vara på den fina energin. Vattnet återanvänds i rökgasreningens början och en liten mängd renat vatten leds ut i Mälaren. Rökgasen som är kvar testas nu för miljöfarliga värden innan den transporteras ut genom den 110 meter höga skorstenen.

Tekniska fakta om Block 6

 •     Panntyp: CFB-panna (cirkulerade, fluidiserande bädd.)
 •     Leverantör: Valmet Power AB (tidigare Metso Power AB)
 •     Tillförd bränsleeffekt: 167 MW
 •     Ångtryck: 75 bar
 •     Ångtemperatur: 470 grader
 •     Kapacitet: Upp till 60 ton bränsle/timme (Avfall och/eller Biobränsle.)
 •     Pannverkningsgrad: ca 90 %
 •     Byggstart juni 2012
 •     Turbinleverantör: Siemens AG Tyskland
 •     Turbineffekt: 46 -51 MW el
 •     Rökgasrening: Semitorr rening följt av tvåstegs våt rening
 •     Leverantör: Alstom Power Sweden
 •     Värmeåtervinning: upp till 30 MW
 •     Skorstenshöjd: 110 m
 •     Bränsleberedning med lager, krossning och sortering
 •     Leverantör: BMH Technology, Finland
 •     Kapacitet: 480 000 ton avfall/år
 •     Bränsletransport: Båt, bil eller tåg.
 •     Investering: 2850 Mkr