Gå till innehållet

Priser 2024

Mälarenergi utgör en viktig del av samhället genom att leverera värme, el och vatten året runt – 24 timmar om dygnet. Varje år ser vi över och justerar våra priser för fjärrvärme, fjärrkyla, elnät, vatten och avlopp.

I år kommer justeringarna bli högre än vad som tidigare varit normalt för oss. Detta påverkas främst av händelser i omvärlden. Dit hör den stora bränslebrist som uppstått på grund av kriget i Ukraina, inflationen och den rådande lågkonjunkturen. Samtidigt behöver vi investera för framtiden och en ökad elektrifiering.

Vi lever och verkar nära våra kunder och förstår att prishöjningar kan bli väldigt utmanande i dessa tider. Genom att arbeta hårt med kostnadseffektiviseringar internt har vi gjort det vi kan för att inte höja priserna mer än nödvändigt.

I slutet av oktober 2023 fick du mejl eller brev med information om dina nya priser.
De nya priserna för 2024 börjar gälla 1 januari. 

Faktorer som påverkar 2024 års priser

Så tyder du din faktura

Fjärrvärme

Kraftvärmeverket i Västerås använder sig av tre olika bränslen: biobränsle, returträ och avfall. Det gör oss mindre sårbara jämfört med energibolag som endast använder sig av ett bränsle. Bränslesituationen i Sverige och Europa är väldigt ansträngd med skenande priser som följd. De främsta orsakerna som påverkar fjärrvärmepriserna för 2024 är bränslebrist, den svaga kronan, lågkonjunkturen och ökade kostnader för varor och tjänster.

Till prislistan för fjärrvärme - privatpersoner

Till prislistan för fjärrvärme - företag

Vatten och avlopp

På grund av de senaste årens extrema prisökningar på material och tjänster behöver vi justera VA-taxan. Det gör vi för att säkra leveransen av dricksvatten, genomföra miljömässigt bra rening och fungerande avloppshantering. Vi har även ett behov av att förstärka och utveckla våra anläggningar och befintliga nät. Samtidigt ställer myndigheterna högre krav på oss när det gäller Pfas och provtagningar av vårt vatten. Fler provtagningar ökar våra kostnader. 

Tips till fastighetsägare med hög förbrukning

Till prislistan för vatten och avlopp - privatpersoner

Till prislistan för vatten och avlopp - företag

Elnät

[Mälarenergi Elnät AB SE556554150401]

Elanvändningen i Sverige väntas fördubblas fram till 2045 och det är inte dagens elnät byggt för. Redan idag finns det en effektproblematik i Mälarenergis elnät. I takt med den ökade elektrifieringen och omställningen till ett mer hållbart samhälle kommer detta förvärras om inte betydande investeringar görs för att möta samhällsutvecklingen. Investeringarna ska säkra för framtiden och hjälpa till så att Mälardalen fortsatt kan vara en expansiv region som bl a attraherar nya företagsetableringar vilket i sin tur leder till fler arbetstillfällen.

Till prislistan för elnät - privatpersoner

Till prislistan för elnät - företag

Till prislistan för elnät - kunder i Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen och Tidö-Lindö med närliggande områden.

Fjärrkyla

För att uppnå hållbara och energieffektiva lösningar behöver vi utveckla och modernisera produktionen och systemet för fjärrkyla. Tillsammans med ökade råvaru- och produktionskostnader innebär det att priset för 2024 behöver justeras.

Till prislistan för fjärrkyla företag

Elhandel

För att se ditt elhandelsavtal och ditt elhandelspris behöver du logga in på Mitt Mälarenergi och klicka på avtal. 

Logga in på Mitt Mälarenergi

Vill du se din exakta förbrukning och beräkna din kostnad?

Logga gärna in på Mitt Mälarenergi för att se din förbrukning så kan du beräkna vad kostnaden blir för dig.

Logga in på Mitt Mälarenergi (med BankID)