Gå till innehållet

Mälarenergis Ordlista -  A - Ö  om el

Många olika begrepp och svåra ord att hålla koll på. I vår ordlista hittar du alla begrepp du behöver ha koll på. 

 • Anläggnings-ID

  Anläggnings-ID är en kod med 18 siffror som är unik för varje elanläggning och det får du från din elnätsägare. Enklast att hitta ditt anläggnings-ID är att titta på din elfaktura. Anläggnigns-ID behövs när du ska teckan ett nytt elavtal. 

  Psst! Har du till exempel en lägenhet och ett sommarhus så innebär detta att du har två olika anläggnings-ID för dessa två anläggningar. Kolla därför noga upp vilket nummer som hör till vilken fastigehet när du tecknar ett elavtal.  

 • Balansansvar

  Balansansvar innebär att en elleverantör är skyldig att leverera lika mycket el som leverantörens kunder förbrukar. För att kunna göra det tar elleverantören eller ett externt företag ansvar för elleveransen, och blir då balansansvarig.

 • Effekt (kW) för en anläggning

  Effekten för en solcellsanläggning anger hur mycket energi anläggningen kommer bidra med, det vill säga hur mycket ström som produceras. Måttet anger hur många watt (W) som produceras under så kallade standardförhållanden. I verkligheten uppnår man sällan den effekten, men måtten gör att man kan jämföra panelerna. En vanlig solcellsanläggning är på 5 till 10 kW och är ungefär 30 till 50 kvadratmeter stor till ytan. En anläggning på 5 kW genererar mellan 4000 till 5000 kWh på ett år, beroende på vilka förutsättningar som finns.

 • Effektbalans

  Effekbalans är när elsystemet har lika stort utbud som efterfrågan. Vid varje givet tillfälle måste det finnas tillräckligt med el för att balansera användningen.  

 • Effektbrist

  Effektbrist kan uppstå när behovet av el i ett område är större än den mängd el som kan produceras för stunden. Effektbrist handlar alltså inte om hur mycket el som kan produceras totalt över en längre period – utan om hur mycket som produceras vid en viss tidpunkt. 

 • Elcertifikat

  Kort beskrivet är elcertifikatsystemet ett system för att främja produktionen av förnybar el. De flesta som använder el betalar för elcertifikat på sin elhandelsfaktura och alla som producerar förnybar el kan få elcertifikat från staten som de sedan kan sälja.

 • Elmätare

  En elmätare mäter hur mycket el du använder, alltså hur många kWh som använts. Om du producerar egen el kommer du även att ha en till elmätare hemma för att läsa av hur mycket el du producerar. Det finns även kombinerade elmätare som visar både hur mycket el som används och hur mycket som produceras.

  Här kan du läsa mer om elmätare

 • Elnätskapacitetsbrist

  Elnätskapacitetsbrist är när behovet av el/effekt är större än vad det aktuella elnätet har kapacitet till. Det kan till exempel bero på att ledningarna från kraftstationerna i norra Sverige inte räcker till för att flytta så mycket el som skulle behövas till södra Sverige vid ett visst tillfälle. 

 • Elområde

  Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in landet i fyra elområden, SE1, SE2, SE3 och SE4. Detta var för att göra det tydligt var i Sverige det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Som kund kan du alltså inte välja vilket elområde du vill tillhöra utan det styrs av vart i Sverige du bor. Om du är osäker vilket elområde din elanläggning tillhör kan du gå in på nätområden.se eller titta på din elfaktura där det ska framgå.

 • Elöverföring

  Transporten (överföringen) av el genom elnätet hem till dig.

 • Energiskatt

  Enligt lagen om skatt på energi, är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, med några undantag. Skattesatsen beror på vilken verksamhet företaget bedriver och var i landet elen används.

  Här kan du läsa mer om energiskatt!

 • Flaskhalsintäkter

  Flaskhalsintäkter uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs. Mellanskillnaden kallas flaskhalsintäkt. Flaskhalsintäkterna ges till det företag som överför elen mellan de två elområdena.

 • Föranmälan och Färdiganmälan

  När man ska göra olika typer av elarbeten, exemplevis anslutning, avslut eller förändring, ska dukontakta en behörig installatör. Att installera solpaneler räknas som ett elarbete och ska därmed utföras av en behörig installatör. Installatören skickar in en föranmälan som ska beskriva vad för arbete som ska göras och behov av effekt. När arbetet är klart skickar installatören in en färdiganmälan till elnätsägaren - en anmälan att jobbet är klart.

   

 • Förnybar energi
 • Förutsättningar

  Vilka förutsättningar som finns för din anläggning handlar om hur placering av solpanelerna är. Vilken lutning taket har, vilken lutning panelerna kommer att monteras i samt hur omgivningarna ser ut till exempel. Om anläggningen har ett läge där den skuggas av träd eller andra byggnader är förutsättningarna sämre än för den anläggning som inte har kringliggande störande moment. Andra faktorer som påverkar är nedsmutsning eller snötäckning av panelerna.

  Testa om ditt tak passar för solceller genom solkartan

 • Huvudsäkring / Mätarsäkring

  I ditt hem har du en mätarsäkring, vilken har som syfte att skydda din anläggning. Den begränsar också hur mycket ström du kan ta ut på samma gång. Säkringens storlek anges i enheten ampere (A). Som normal småhusägare behöver man oftast inte tänka på att ändra mätarsäkring när man installerar solceller. Dock är det alltid bra att dubbelkolla detta med installatören av solcellspanelerna.

 • Höglast

  Den tid då effektkostnaden är högre.

 • Installationsmedgivande

  För att din anläggning ska kunna anslutas mot elnätet av din installatör måste du få ett installationsmedgivande från din elnätsägare. För att kunna utfärda det måste några kriterier vara uppfyllda:

  • Komplett föranmälan
  • Behörig installatör
  • Uppfyllda säkerhetskrav och certifieringskrav
  • Säkerställt att elnätet kan ta emot den önskade installerade effekten.
  • Säkerhetskraven finns i installationsbestämmelserna och det är installatörens ansvar att dom efterlevs- därför är det viktigt att du alltid anlitar en behörig installatör.
  • Till varje anmälan ska även dokumentation över solpaneler och växelriktare bifogas där det tydligt framgår att produkterna är CE-märkta. Märkningen intygar att anläggningen uppfyller ett antal säkerhetskrav, exemplevis att anläggningen kopplar ifrån om nätägaren får ett strömavbrott.
 • Installatör

  En installatör är en elektriker som arbetar med installation och service av olika elektriska anläggningar. För att få jobba som installatör måste man ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket eller ingå i ett företags egenkontrollprogram. Då ska företaget vara ett registrerat elinstallationsföretag.

  Här kan du se om ett elföretag är auktoriserat hos Elsäkerhetsverket.

 • Jämförpris

  Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre/kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta avgifter, elcertifikatavgift, samt energiskatt och moms. Avgifterna för elnät ingår inte. Jämförpriset anges för tre olika elförbrukningar; 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/år.

 • Lokalnät

  I Sverige finns tre typer av elnät: stamnät, regionnät och lokalnät. Mälarenergi ansvarar för lokalnäten i Västerås, Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar.

 • Låglast

  Den tid då effektkostnaden är lägre.

 • Mikroproducent

  För att få vara mikroproducent av antingen sol-, vatten- eller vindkraft måste du använda mer el än du producerar. Din mätarsäkring får inte vara större än 63 ampere och effekten får inte vara högre än 43,5 kilowatt. De flesta som har små anläggningar hemma eller på fritidshuset är därför mikroproducenter.

  Här kan du läsa mer om att vara microproducent. 

 • Momsregistreringsbevis

  Mikroproducenter som säljer överskottsel till ett elhandelsföretag kan i vissa fall behöva vara momsregistrerade för mikroproduktion och kunna intyga det för elhandelsföretaget. Detta för att kunna få ersättning för sin överskottsel. Ett momsregistreringsbevis ansöker man om hos Skatteverket.

 • Nord Pool

  I norden heter den stora elbörsen Nord pool, det är den officiella börsen för elhandel i Nordens länder undantaget Island. Här är elleverantörer och elproducenter med och avgör vad elen är värd här och nu utifrån hur mycket el som produceras och förbrukas vilket går under lagen om utbud och efterfrågan.

 • Nätområde
 • Områdes-ID

  Ett områdes-ID består av tre bokstäver och anger var i Sverige en anläggning finns. På din elfaktura kan du se vilket områdes-ID din anläggning tillhör. Exempel på områdes ID är VLS (Västmanland Södra) eller BGO (Bergslagen Östra).

 • Planerbar elproduktion

  Planerbar elproduktion är elproduktion som kan regleras på ett enkelt och förbestämt sätt. Exempel på planerbar produktion är kraftvärme, kärnkraft och vattenkraft.

 • Regionnät

  I Sverige finns tre typer av elnät: stamnät, regionnät och lokalnät. Vårt regionnät ägs och sköts av Vattenfall, och det är de som levererar el till lokalnätet.

 • Självförsörjande

  När du producerar så mycket el i din solcellsanläggning att den räcker till hela din förbrukning utan att du behöver köpa in något mer från någon annan leverantör är du självförsörjande.

 • Skattereduktion

  Som mikroproducent av förnybar el finns det möjlighet att få skattereduktion för den el man själv producerar. Du kan även få skattereduktion i form av ROT-avdrag för arbetet av installationen av en mikroproduktionsanläggning, det gäller dock bara om du inte redan fått investeringsbidrag. Mer information finns på Skatteverket.

 • Solceller och Solpaneler

  En solpanel är en samling solceller sammankopplade för att omvandla ljus från solen till elektrisk ström.

 • Spotpris

  Spotpris det pris som elhandelsbolag köper in elen för på Nord Pool. Spotpriset påverkar vad du som kund betalar för din el och fungerar som en sorts riktpris, men det är inte samma sak som elpriset.

 • Stamnät

  I Sverige finns tre typer av elnät: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet är elens motorväg genom landet. Det ägs av Svenska Kraftnät och levererar el till de mindre regionnäten. Alla stora kraftverk är kopplade till stamnätet. 

 • Timspotpris / Rörligt timspotpris

  Timspotpris är det rörliga elpris som sätts varje dag för nästkommande dygn på Nord Pool, den nordiska elbörsen. Priset baseras på utbud och efterfrågan.

  Här kan du se spotpriset

 • Ursprungsgarantier

  Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar som garanterar ursprunget på el. Elproducenter får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el, som sedan kan säljas på en öppen marknad. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Garantier kan utfärdas för alla typer av elproduktion och syftet med systemet med ursprungsgarantier är att upplysa kunder om var elen de använder har sitt ursprung.

 • Verkningsgrad

  Verkningsgrad handlar om hur stor del av all solenergi som omvandlas till el i solcellsanläggningen. Verkningsgraden brukar ligga på mellan 15 till 22 procent för olika typer av moduler. Detta beror såklart även på vilka förutsättningar som finns. Verkningsgraden används också för att berätta hur stor del av solenergin som görs om från likström till växelström i växelriktaren. Där är verkningsgraden ungefär 93 till 95 procent.

 • Väderberoende elproduktion

  Väderberoende elproduktion är när vädret styr produktionen av el. Vindkraft, solkraft och vågkraft är tre exempel på väderberoende elproduktion.

 • Växelriktare

  Växelriktare
  Växelriktaren kallas ofta för solcellssystemets hjärta och den har framförallt två viktiga uppgifter:

  1. Den första uppgiften är att omvandla den likström (el som alltid har samma riktning) som solcellerna producerar till växelström (el som byter riktning) och att försöka minimera förlusterna vid denna omvandling.
  2. Den andra uppgiften är att belasta solcellerna optimalt så att du får ut så mycket el som möjligt när solen skiner.
 • Överskottsel

  När du producerar egen el kan du under vissa perioder producera mer el än du använder själv. Det kallas överskottsel. Det är viktigt att ha koll på att du inte producerar mer el än du använder själv utslaget på ett år, vilket är kravet för att få vara mikroproducent.

 • Övervakningsplan

  Alla elnätsföretag är sedan den 1 juli 2005 skyldiga att upprätta en övervakningsplan. Planen beskriver hur nätföretaget och övriga berörda delar inom koncernen arbetar för att agera neutralt, objektivt och ickediskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden.