Gå till innehållet

Information om möjliga risker

Den här informationen är till dig som bor eller arbetar i närheten av en anläggning som innebär risker för sin omgivning. Vi är enligt Sevesolagen skyldiga att påminna om dessa risker.

Västerås kraftvärmeverk

I kraftvärmeverket producerar Mälarenergi AB el och fjärrvärme som distribueras till Västerås med omnejd. Mälarenergi arbetar förebyggande för att identifiera och minimera risker kopplade till de kemikalier som används i processen.

Vilka kemikalier finns på Västerås kraftvärmeverk?

• Vattenfri ammoniak – Giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka irritation i luftvägar och ögon. Frätande i koncentrerad form.
• Diesel, eldningsolja – Brandfarligt, giftigt och miljöfarligt.
• Acetylen, gasol, vätgas – Mycket brandfarlig, kan explodera vid uppvärmning.

Vad kan hända?

De mest sannolika kemikalieolyckorna vid kraftvärmeverket är läckage eller brand i anslutning till olja, ammoniak eller något av de fasta bränslen som används. Läckage av ammoniak, eldningsolja eller diesel påverkar i första hand närmiljön och vattnet (Mälaren), eftersom det är giftigt för vattenlevande organismer. Vid ett större ammoniakutsläpp kan ammoniakgas spridas och om gasen andas in kan den orsaka irritation i luftvägar och ögon. Vid höga koncentrationer kan gasen orsaka hosta och andnöd.

Om det skulle bryta ut en större brand på kraftvärmeverket finns en risk att det utvecklas kraftig rök från olja eller annat bränsle. Röken kan irritera andningsvägarna och ögonen. Brandfarliga gaser som acetylen, gasol och vätgas kan explodera vid uppvärmning i samband med brand.

Vilken beredskap finns?

Ett automatiskt brandskydd som kan upptäcka och släcka brand finns installerad i anläggningsdelar med förhöjd brandrisk. Räddningstjänsten genomför även regelbundet övningar tillsammans med personal från kraftvärmeverket och har i samarbete med Mälarenergi tagit fram en insatsplan för olyckor och bränder på kraftvärmeverket.

För att begränsa eventuella läckage är viktiga delar av anläggningen, som cisterner, pumpar och ventiler, dubbelmantlade eller avskilda och placerade innanför invallningar. Flertalet dagvattenbrunnar har försetts med oljeavskiljare och rutiner finns för att omhänderta släckvatten. På platser med risk för allvarliga gasutsläpp finns gasdetektorer med larm och automatisk avstängning.

Under 2015 förstärktes skyddet runt kraftvärmeverket för att undvika att obehöriga kan ta sig in på området.

Vilken tillsyn utförs av anläggningen?

Tillsyn, så kallad Sevesoinspektion, utförs av Länsstyrelsen i Västmanland. För mer information om senaste tillsynsbesöket och tillsynsplanen kontakta Mälarenergi på tfn 021-39 50 00 (vxl) och be att få tala med arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig eller HMS-koordinator.

Läs hela foldern Viktig information om möjliga risker i din närhet