Gå till innehållet

Våra hållbarhetsmål

Vi arbetar på alla sätt vi kan för att minska vår egen, våra kunders och våra samarbetspatners negativa påverkan på miljön. Till exempel så arbetar vi ständigt för att  minska våra utsläpp av CO2 och för att använda våra och samhällets resurser på bästa sätt. Vi vill också att vattnet i Mälaren ska var så rent det bara går och självklart arbetar vi på olika sätt för att våra anställda och människorna i vår region ska må bra. Tillsammans kan vi göra skillnad! Läs mer om våra mål nedan.

Mälarenergi AB:s styrelse beslutade hösten 2019 om Hållbarhetsmål för perioden 2020-2022. I målens nuvarande utformning täcker dessa enbart in Mälarenergis miljö- och arbetsmiljörelaterade aspekter av hållbarhet. Under 2021 är målet att dessa ska utvecklas att täcka in alla aspekter av hållbarhet för Mälarenergi.

 • 1. Minska klimatpåverkan

   Mälarenergi ska minska sin och sina kunders negativa klimatpåverkan

  Precisering Utfall
  Till 2020 endast använda förnybara och återvunna bränslen i energiproduktionen Målet uppnått.
  Ett arbete pågår med att även ersätta spetspannors bränsle (delvis genomfört) och startbränslen med bioolja.
  Optimera den egna energianvändningen som ska präglas av resurseffektivitet Hittills har vi minskat energianvändningen med ca 7 % jämfört basåret 2015.
  Optimera transportanvändningen och prioritera fossilfria fordonsslag och fordonsbränslen Krav ställs systematiskt på fossilfria fordonsbränslen sedan 2019. Bättre uppföljning krävs för att säkerställa efterlevnaden hos transportleverantörer.
  Hjälpa kunderna att minska sin energianvändning som ska präglas av resurseffektivitet Bränslebytet vid Kraftvärmeverket kommer också våra kunder tillgodo. Därutöver erbjuder vi våra kunder energirådgivning och energitjänster som bidrar till minskad energianvändning och minskad miljöpåverkan.
  Trend
  Mälarenergi har stadigt minskat sin klimatpåverkan över tid och har på drygt 20 år gått från en energiproduktion helt baserad på olja och kol till att idag endast använda förnybara och återvunna bränslen. Utmaningen framåt är att minska andelen plast i det restavfall som går till energiåtervinning. Något som Mälarenergi inte kan lösa ensam utan kräver insatser från hela samhället.
 • 2. Ren Mälaren

   Mälarenergi ska bidra till förbättrad ekologisk och kemisk status i de sjöar och vattendrag vi påverkar med vår verksamhet

  Precisering Utfall
  Minska tillförseln av miljö- och hälsoskadliga föroreningar till Mälaren och avloppsslammet genom ett aktivt uppströmsarbete. Uppströmsarbetet ger resultat t ex har mer slam kunnat återföras under 2020 - 67 %, jämfört med 2019 och 2018, 65 % respektive 46 %.
  Väga in aspekten biologisk mångfald i förvaltning av dagvattendammar Under 2020 har en inventering och uppdatering av skötselinstruktioner påbörjats med hänsyn tagen även till aspekten biologisk mångfald.
  Minska negativ påverkan på det biologiska livet orsakad av de hinder och regleringar av flöden som våra vattenkraftstationer och dammar innebär. Under 2019-2020 har Mälarenergi byggt 4 faunapassager samt rivit ut 1 damm, vilket innebar att vi kunde återställa en del av en naturlig strömsträcka.
  Trend
  Våra avloppsreningsverk, pågående uppströmsarbete och utbyggnad av dagvattendammar bidrar till minskad påverkan av Mälaren.

  Inom vattenkraften har vi över tid genomfört flera åtgärder som bidrar positivt till fiskar och andra vattenlevande arters livsbetingelser. Ytterligare åtgärder pågår eller är planerade.
 • 3. Effektiv resursanvändning

   Mälarenergi ska genom sitt agerande bidra till ökad resurseffektivitet

  Precisering Utfall
  Minimera uppkomsten av eget avfall och så långt möjligt återvinna de avfallsmängder som uppstår i form av t ex slam och askor. Uppströmsarbetet ger resultat och mer slam har kunnat återföras under 2020 jämfört 2019 och 2018.

  Huvuddelen av våra bottenaskor går som sluttäckningsmaterial på deponi.
  Inom ramen för vår rådighet bidra till att minska andelen material i avfallsbränslet som istället borde kunna materialåtervinnas I befintlig bränsleberedning sorterades ytterligare ca 6 000 ton metall bort som därmed kunnat materialåtervinnas. Mälarenergi bedriver även ett nära samarbete med VafabMiljö kring just restavfallet.
  Trend
  Mälarenergi bidrar till resurseffektiviteten genom att göra el och värme av restavfall. I vår bränsleberedning sorterar vi dessutom ut ytterligare metall ur det inkommande restavfallet innan det går till energiåtervinning, metall som därmed kan materialåtervinnas. Samarbetet med VafabMiljö bidrar också. Men fortfarande innehåller restavfallet allt för mycket material som borde kunna materialåtervinnas som t ex plast- och pappersförpackningar.
   
 • 4. En god arbetsmiljö

   Mälarenergi ska förebygga och minska risken för arbetsrelaterad ohälsa

  Precisering Utfall
  Antalet olyckor som leder till sjukskrivning ska vara <4 och arbetsrelaterade sjukskrivningar ska vara <1%. Målet för antal olycksfall uppnåddes ej, (5 st.) målet för den arbetsrelaterade sjukskrivningen innehölls däremot (0,3 %).
  Trend
  Antalet olyckor ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Ingen av de inträffade olyckorna har varit av riktigt allvarligt slag och vi kan inte heller se att det är återkommande orsaker, platser eller typ av arbete som ligger till grund för det inträffade. Däremot ser vi i våra riskobservationer och registrerade tillbud att det finns risker som behöver sättas fokus på, just för att förebygga att en riktigt allvarlig olycka inte ska inträffa. Ett exempel är arbete i närhet av hårt trafikerade vägar där utgången av en olycka skulle kunna bli allvarlig.
 • 5. Socialt ansvarstagande

   Mälarenergi ska genom ett socialt ansvarstagande medverka till en positiv regionsutveckling

  Precisering Utfall
  Löpande ställa miljö- och arbetsmiljökrav på våra entreprenörer och leverantörer samt kontrollera efterlevnaden genom systematiska leverantörsgranskningar. Miljö- och arbetsmiljökrav ställs systematiskt och några stickprov (5-10 stycken) på efterlevnaden görs varje år på entreprenörer och leverantörer där kraven är särskilt relevanta.
  Trend
  Sociala insatser görs genom sponsring av t ex ungdomsidrotten och Stadsmissionen men även genom att ta emot studiebesök, erbjuda praktikplatser och examensarbete för i första hand högskolestudenter.

  Målet har fokus på miljö- och arbetsmiljökrav i samband med upphandling. Ur ett hållbarhetsperspektiv finns fler frågor att ta hänsyn till.

  Detta är ett utvecklingsområde för Mälarenergi.
 • Miljörapporter och certifieringar