Gå till innehållet
Ränna vid avloppsverket i Västerås

Så renar vi avloppsvattnet

På Kungsängsverket i Västerås renar vi allt avloppsvatten så att det kan gå tillbaka i kretsloppet och släppas ut i Mälaren.

Mellan det gamla ångkraftverket och Lantmännens stora silo ligger Kungsängsverket – Mälarenergis reningsverk för avloppsvatten i Västerås.

Varje dygn kommer ungefär 50 miljoner liter avloppsvatten till Kungsängsverket. Här renas allt avloppsvatten för att sedan kunna släppas ut igen i Mälaren. Men det är inte bara renat vatten som kommer från reningsverket. Fjärrvärme, växtnäring och biogas är andra exempel på vad vi utvinner från avloppsvattnet.

För att minska luktspridningen till omgivningen har pumpstationen, sandfånget, slamhanteringen och externslammottagningen byggts in. Våra anläggningar klarar våra utsläppsvärden med god marginal.

lek med vatten

Från ditt avlopp

Hela 2,5 miljoner liter avloppsvatten i timmen strömmar det in till Kungsängsverket i Västerås. Vattnet kommer in via två kulvertar under reningsverket. En från de centrala/västra delarna av Västerås och en från de östra.

Personal på avloppsreningsverket

Grovreningen

Inne i grovreningen fångar ett stort galler upp bindor, tops, kondomer, hårtussar, bomull och annat som inte hör hemma i avloppet. Bara vatten från badrum, kök och tvättstuga samt toapapper, bajs och kiss ska spolas ner i avloppet.

Sandfånget på Avloppsreningsverket

Sandfånget

När grovreningen är klar förs vattnet vidare till en rad djupa bassänger, det så kallade Sandfånget. Här avskiljs sand och andra tyngre partiklar från vattnet. Genom att blåsa in luft i bassängerna får man allt som är tyngre än vatten att sjunka till botten.

Avloppsreningsverket

Försedimenteringen

Vid försedimenteringsbassängerna faller smuts och partiklar – slam - ned till botten och föses ned i en ficka med hjälp av stora skrapor. Slammet samlas på botten och leds vidare till en rötkammare. På vägen passerar det slamsilpressar som fångar upp bland annat hår. I rötkammaren bearbetas slammet under en månad, för att sedan användas som bland annat gödsel. I rötkammaren bildas även metangas, som tillsammans med kompostpåsarna blir biogas för bland annat Västerås stadsbussar.

Avloppsreningsverket

Biologiska reningen

Den biologiska reningen kallas även för anläggningens hjärta. Här bryts organiskt material ned av mikroorganismer. Om vi spolar ut färger, avfettningsmedel, olja eller andra kemikalier, kan mikroorganismerna skadas eller i värsta fall slås ut.

Avloppsreningsverket

Eftersedimenteringen

Eftersedimenteringen är vattnets sista anhalt innan det är redo för att återförenas med Mälaren. Här tillsätts polymer som binder ihop kvarvarande partiklar till ”flockar”. I rännan i mitten rinner det renade vattnet vidare.

Kontroll på avloppsreningsverket

Efterkontroll

På väg ut till Mälaren passerar vattnet en sista kontrollstation, för avläsning av bland annat fosfor och kväve.

Man som fiskar

Kretsloppet fortsätter

Till slut släpps vattnet ut i Mälaren igen för att sedan pumpas upp till Hässlö vattenreningsverk och filtreras via Badelundaåsen. Och på så sätt bli kranvatten igen. Ett ständigt pågående kretslopp.

Så ser det ut på Kungsängsverket

Översikt som förklarar reningsverkets olika steg

 • 1A Inloppspumpstation
 • 1B Grovrening/galler
 • 1C Sandfång
 • 1D Försedimenteringsbassänger
 • 1E Biopumpstation
 • 2A Biobassänger
 • 2B Blåsmaskiner
 • 2C Eftersedimenteringsbassänger
 • 2D Värmepump (Fjärrvärme/Fjärrkyla)
  Värmepumpen utvinner värme och kyla ur det renade avloppsvattnet.
 • 3A Slamsilpressar 2 st
 • 3B Slamförtjockare
 • 3C Rötkammare 2 st
 • 3D Slam/rejektförråd
 • 3E Slamavvattning
 • 3F Slamsilos för rötat slam
 • 3G Biogas metan
  Det blir ca 1,15 miljoner m³ färdig fordonsgas per år från avloppsreningsverket.
 • 3H Facklan - en säkerhetsventil
  Vid driftstörning bränns producerad biogas i facklan vid Kungsängsverket.
 • 4 Luktreduceringsfilter
 • 5 Reservkraftverk
  Har kapacitet att driva hela anläggningen vid längre strömavbrott.